Helsingør Vinfestival

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 19/3

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen onsdag den 19. marts kl. 19.00 i domicilet, Strandgade 91 i kælderen. Helsingør Vinmuseumsforening vil efter Generalforsamlingen være vært ved en lille vinsmagning.

- OBS! Tilmelding til vinsmagningen kræves - senest tirsdag den 16. marts!
Tilmelding til vinmus@vinfestival.dk

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er jævnfør foreningens love:

1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3.      Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.      Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6.      Valg af revisorer.
7.      Valg af revisorsuppleant.
8.      Fastsættelse af kontingent.
9.      Eventuelt.

Bemærk at forslag jf. dagsordenens pkt. 4 skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For at kunne stemme på den kommende generalforsamling er det vigtigt, at du/I har betalt jeres kontingent på kr. 300 for par eller kr. 200 for enlige.

Vores konto i Nordea har reg. 2255 konto nummer 6443755622. Medlemmer, der er indmeldt efter 1/10 2103 har automatisk betalt for 2014.