Helsingør Vinfestival

Vedtægter

Vedtægter for Helsingør Vinmuseumsforening.

§1.
Foreningens navn er: Helsingør Vinmuseumsforening.

§2.
Foreningens formål er
- at virke for etablering og drift af et vinmuseum ved blandt afholdelse af Vinfestival.
- at virke for udbredelsen af kendskabet til vinens væsen, dens geografi og historie i forbindelse hermed.

§3.
Som medlemmer kan optages personer, institutioner og firmaer.

§4.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det årlige medlemsbidrag for personer fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. For institutioner og firmaer fastsættes kontingentet af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Medlemsretten ophæves ved udmeldelse af foreningen, eller hvis medlemsbidraget trods påmindelse ikke er indbetalt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§5.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne i den bestemte rækkefølge. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger formand og næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede eller skriftligt har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet. Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger. Foreningens regnskaber revideres af revisor, som vælges af generalforsamlingen. Der vælges endvidere en revisorsuppleant.

§6.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, efter indkaldelse
med 14 dages varsel ved meddelelse til foreningens medlemmer, medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel når det vedtages af bestyrelsen eller kræves af 10 medlemmer.

§7.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Valg af revisorsuppleant.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.
Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle beslutninger, undtagen de i § 9 nævnte, fattes af generalforsamlingen med simpel majoritet. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol.

§8.
Donationer, til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser henlægges til et reservefond, som i påkommende tilfælde kan bruges tilde i § 2 fastsatte formål.

§9.
Vedtagelse af lovændringer og beslutning af foreningens ophævelse, kan kun ske på en til dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilke mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer har givet møde og med mindst 3/4 af de tilstedeværendes stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal en ny indkaldes inden 6 uger med 14 dages varsel. På denne generalforsamling kan beslutning fattes med ¾ af de tilstedeværende stemmer, uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer.

§10.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens kapital Helsingør Kommunes Museer med henblik på etablering og drift af en vinhistorisk, virtuel udstilling i Skibsklarerergaarden, Strandgade 91 i Helsingør subsidiært en nyetableret fond med sigte ”at virke for udbredelsen af kendskabet til vinens væsen, geografi og historie” i henhold til § 2 foreningens love